3. Gyógypedagógia alapgogalmak. Értelmezze a sajátos nevelési igény (SNI), integráció, inklúzió, szegregáció fogalmakat!

Az SNI fogalma –    Az integráció fogalma, jellemzői –    Az inklúzió fogalma, jellemzői –    Az integráció és az inlkúzió közötti különbség –    A szegregáció fogalma, jellemzői      Gyermekközpontú és nevelésközpontú szemlélet alapvető feltétel. A gyermekek mindenekfelett álló érdekének érvényesítése, emberi méltóságának, jogainak biztosítása (biztonságban, egészséges környezetben, életkorának és fejlettségének megfelelően neveljék). Védelmet kell számára biztosítani […]

4. Mutassa be az oktatás módszereit és az oktatási módszer kiválasztásának szempontjait! Jellemezze az oktatás szervezeti és munkaformáit!

• Az oktatás módszerei:Módszer: (gör.: methodosz) utat, eljárást jelent. A célhoz vezető utat, a cél eléréséhez biztosító eljárásokat értik a módszereken.Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra.Stratégia: a módszereknek, eszközöknek és szervezési módoknak egy adott cél érdekében […]

3. Ismertesse az oktatás fogalmát, célját, a tanítás-tanulás folyamatát!

Az oktatás fogalmaAz oktatás céljaA tanítás-tanulás folyamataAz oktatás módszerei Az oktatás fogalma:Oktatásnak hétköznapi értelmezés szerint leggyakrabban valamely információ (tudás) – általában nagyobb mennyiségben történő, rendszeres, esetleg intézményesített – át-adását nevezzük. Az oktatással foglalkozó társadalomtudomány, a pedagógia szerint az oktatás a tudás intézményesített átadását jelenti.Egyes szerzők e folyamatból a tanár–tanuló viszonyt (interakciót) emelik ki, mint a […]

14. Mutassa be a nevelési – vezetési stílusokat, valamint a nevelői attitűd formáit! Ismertesse a gyermekek, tanulók közötti kapcsolatok feltérképezésének lehetőségeit.

Kulcsfogalmak, melyekre ki kell térni a feleletben: ·       Nevelési stílus fogalma: A nevelési stílus a pedagógus és a tanulócsoport kapcsolatának olyan hosszabb időn át érvényesülő alaptónusa, amely sokban meghatározza a pedagógiai hatás érvényesülésének esélyeit, a tanulók és a pedagógus iskolai közérzetét. Közvetett nevelői ráhatás: A nevelő és érintett személy között valamilyen közvetítő csoport van. Ez […]

13. Ismertesse a szociálpszichológia fogalmát, tárgyát és mutassa be a szociálpszichológia alapfogalma-t:csoport,szerep,státusz,előítélet,deviancia!

A szociálpszichológia annak a tudományos tanulmányozását jelenti, hogyan hatnak a társas és a kognitív folyamatok arra, ahogyan az emberek észlelik és befolyásolják egymást, ill. ahogyan egymáshoz viszonyulnak. Az egyének társas viselkedését próbálja megérteni, úgy, hogy az egyént a társas kontextusban tanulmányozza. A társas és kognitív folyamatok hatásai nem különállóak, hanem elválaszthatatlanok egymástól. A társas folyamatok: […]

12. Mutassa be a megismerő funkciók (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet,képzelet, gondolkodás) fejlődésének sajátosságait újszülöttkortól kisiskoláskorig.

Megismerő folyamat sajátosságaiA megismerés területeiAz újszülöttkor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességeiA csecsemőkor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességeiA kisgyermekkor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességeiAz óvodáskor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességeiAz iskoláskor megismerő funkcióinak fejlődése, jellegzetességei Megismerő folyamatok: A szervezetbe érkező ingerek, információk feldolgozásával foglalkozik. Kiválasztunk, összehasonlítunk, átalakítunk, újrarendezzük az információkat. A tudás vezérli a viselkedést. A környezetből, belső szervezetből érkeznek […]

11. Mutassa be a különböző fejlődési szakaszok testi, érési, érzelmi és viselkedési jellemzőit!

óvodáskor kisiskoláskor serdülőkor Az óvodáskorú gyermek jellemzői Az emberi egyedfejlődés szakaszai Óvodás gyermek testi fejlődése A fejlődés ütemének lassúbbodása jellemzi. Óvodás gyermek fogfejlődése 6. évben bújnak ki az első maradandó fogak. Ezek az első nagyőrlők. Nem kihulló tejfogak helyébe lépnek, hanem az utolsó tejfogak mögött jelennek meg. Ez a fogváltás kezdete. Vigyázni kell rájuk!! A […]

10. Jellemezze az életkori sajátosságokat az egyes életkori szakaszokban! Mutassa be a különböző fejlődési szakaszok testi, érési, érzelmi és viselkedési jellemzőit!

– A fejlődés törvényszerűségei – A fejlődési szakasz fogalma, jellemzői – Az újszülöttkor – A csecsemőkor – A kisgyermekkor A fejlődési folyamat törvényszerűségei A személyiségfejlődés olyan, a születéstől a halálig tartó folyamat, melynek során az egyén megtanul különböző közösségekben élni, és közben tudatára ébred saját erejének és korlátainak, vagyis megismeri önmagát. Az ember a külső […]